Biografije učesnika konferencije

Željko Jović, Viceguverner NBS

Željko Jović je rođen 29. septembra 1979. godine u Šapcu.

Diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistarske studije, smer Finansijski i bankarski menadžment, završio je 2010. godine odbranom teze „Primena internog pristupa pri upravljanju kreditnim rizikom u bankarskom sektoru Republike Srbije”. Doktorirao je 2017. godine na temu „Analiza determinanti kreditnog rizika u uslovima izražene informacione asimetrije”.

Od 2004. godine bio je zaposlen u poslovnim bankama, obavljajući poslove u vezi sa upravljanjem rizicima, počev od analitičara rizika do direktora sektora za upravljanje rizicima. Od jula 2012. godine zaposlen je u Narodnoj banci Srbije, na poziciji zamenika generalnog direktora Sektora za kontrolu poslovanja banaka, a od novembra 2012. godine bio je na poziciji generalnog direktora Sektora. Bio je direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama od marta do juna 2018. godine, kada je Uprava zakonski ukinuta, a on izabran za viceguvernera.

Odlukom Vlade Srbije od 10. oktobra 2012. godine imenovan je za člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita na predlog Narodne banke Srbije. Nakon izmene Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, 2015. godine ponovo je izabran u Upravni odbor Agencije i navedenu dužnost obavljao je do izbora za direktora Uprave.

Bio je stalni član Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije, u skladu sa Zakonom o reviziji od njegovog konstituisanja. Od januara 2015. do marta 2018. godine obavljao je funkciju predsednika Odbora za javni nadzor.

Član je Komiteta za finansijsku stabilnost Republike Srbije od njegovog konstituisanja 2013. godine.

Do dolaska u Narodnu banku Srbije, bio je saradnik Odbora za kreditni rizik pri Udruženju banaka Srbije. Član je međunarodnog udruženja menadžera rizika (Professional Risk Managers’ International Association).

Objavio je jedanaest radova u časopisima i tematskim zbornicima u vezi sa upravljanjem kreditnim rizikom, finansijskom krizom i mogućim odgovorima realne ekonomije u uslovima krize.

Živi u Beogradu. Otac je dvoje dece.

Jovan Milosavljević, rukovodilac Službe za informacionu bezbednost u okviru Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) - Nacionalni CERT

Jovan Milosavljević je rukovodilac Službe za informacionu bezbednost u okviru Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Priključio se radu Agencije od samog osnivanja Nacionalnog CERT-a, 2017. godine. Odluka o priključivanju timu je bila bazirana na želji da svojim iskustvom i pristupom radu, doprinese razvoju Nacionalnog CERT-a.

Prethodno radno iskustvo je stečeno petnaestogodišnjim radom u domenu informacionih tehnologija u privatnom sektoru, koji pokriva oblast finansijskog poslovanja. Pored rada u bankama i velikog broja uspešnih projekata, deo svoje profesionalne karijere je proveo i u okviru dve vendorske kuće, na različitim pozicijama.

Prioriteti rada u okviru Nacionalnog CERT-a su usmereni ka aktivnom učešću u izradi predloga izmena i dopuna Zakona o informacionoj bezbednosti, promovisanju informacione bezbednosti na nivou Republike Srbije, kao i konstantno unapređenje kadrosvkih kapaciteta Nacionalnog CERT-a u ovoj oblasti, pre svega kroz dalji razvoj već ostvarene uspešne međunarodne saradnje.

Mr Dragan Pleskonjić, istraživač, autor, predavač, savetnik za bezbednost, preduzetnik, rukovodilac i ekspert u oblastima: informacione i sajber bezbednosti, bezbednosti softvera, privatnosti, mašinskog učenja, veštačke inteligencije...

Tokom svoje profesionalne karijere, bio je na rukovodećim pozicijama u međunarodnim kompanijama sa globalnom pokrivenošću. Trenutno je na poziciji Senior Director Application Security u globalnoj kompaniji IGT (ranije GTECH). Inicirao je i vodio veliki broj istraživačko-razvojnih i industrijskih projekata.

Autor je deset knjiga do sada, kao i više desetina naučnih i stručnih radova objavljenih u časopisima i na konferencijama u zemlji i inostranstvu i brojnih nastavnih materijala. Do sada ima devet priznatih patenata kod američkog, kanadskog i evropskog zavoda za patente i nekoliko patentnih prijava u toku.

Dragan je lider, motivator, vizionar, strateg i startap mentor. Savetnik je u nekoliko startap kompanija širom sveta. Povremeno govori na naučnim, stručnim i profesionalnim skupovima internacionalno. Njegovi radovi i izlaganja su često citirani.

Član je profesionalnih udruženja IEEE i ACM, kao i više društava u okviru njih, uključujući društva za računarsku bezbednost i privatnost. Izabran je u status Senior Member u oba udruženja.

Trenutno je fokusiran na svoj R&D projekat INPRESEC (Intelligent Predictive Security), čiji je pokretač i osnivač. Ovaj projekat donosi novi pristup sajber bezbednosti korišćenjem mašinskog učenja i veštačke inteligencije za detekciju i sprečavanje sajber pretnji i napada, uz mogućnost predviđanja najverovatnijih napada i planiranja optimalnih proaktivnih odbrambenih mera. Drugi projekat je GLOG i bavi se mogućnostima automatske korekcije bezbednosnih ranjivosti u programskom kodu, uz primenu različitih metodologija, uključujući mašinsko učenje.

Član je WhiteSource Software Customer Advisory Board-a.

Za više detalja, posetite njegov lični veb sajt na adresi https://www.dragan-pleskonjic.com/.

Sanja Jovanović, direktorka Sektora za korporativna osiguranja u Wiener Städtische osiguranju

Sanja Jovanović je diplomirala 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Sticajem slučajnih okolnosti zaposlila se u Wiener Städtische osiguranju 2004. godine, ali je sa namerom i željom, nastavila svoju poslovnu karijeru u istoj kompaniji.

Od 2013. godine rukovodi Sektorom za korporativna osiguranja, malim timom underwriter-a koji ostvaruje više od 30 odsto ukupne premije neživotnog osiguranja kompanije. Zadužena je sa saradnju sa velikim domaćim i stranim klijentima i partnerima i pasionirani je ljubitelj novotarija u osiguranju. Posvećena je praćenju svetskih trendova i širenju ponude usluga osiguranja, a posebno iz oblasti osiguranja od odgovornosti.

Aktivno doprinosi imidžu Wiener Stadtische osiguranja kao promoteru fleksibilnog pristupa u kreiranju egzotičnih pokrića i polisa pojedinačno prilagođenih potrebama korporativnih klijenata u zahtevnom okruženju.

Majo Mićović, direktor kompanije Sky Express, predsednik Švajcarsko-srpske trgovinske komore

Strateški opredeljen, inovativan ICT profesionalac, sa bogatim i raznovrsnim internacionalnim iskustvom i ICT projektima izvedenim u više od 30 zemalja u svetu; švajcarski državljanin sa istaknutim profesionalnim i ličnim konekcijama u zemljama EU i Severne Amerike. Investitor i osnivač lokalnih i regionalnih kompanija.

Godinama vodi ICT softversku security firmu Sky Express iz Beograda, koja je lider u oblasti bezbednosti digitalnih podataka u regionu, i distributer više od deset svetski priznatih softverskih rešenja za zaštitu podataka, implementiranih u vodećim regionalnim kompanijama. Kompanija Sky Express je takođe jedan od vodećih subjekata GDPR standardizacije u regionu. U interesu daljeg razvoja poslovanja, osnovana je i firma SKY EXPRESS Montenegro d.o.o u Podgorici. Sky Express aktivnosti se pružaju po celom regionu, u Albaniji, Severnoj Makedoniji, na Kosovu i u Republici Srpskoj.

Aktivni je učesnik u uvođenju dualnog obrazovanja u Srbiji, u podršci digitalizacije javne uprave u zemlji, kao i inicijator mnogih konferencija na pomenute teme.

Majo Mićović je aktivni partner i regionalni savetnik u razvojnim projektima fondova poput ENDEAVOR, EVOLUTION PARTNERS i dr. Predsednik je Švajcarsko-srpske trgovinske komore od 2018.

Đorđo Markeđani, predsednik IO DDOR Novi Sad

Đorđo Markeđani je rođen 27. maja 1965. godine u Milanu. Zvanje magistra ekonomije stekao je na univerzitetu Bocconi u Milanu. Tokom 1998. godine studirao je na Wirtschaftsuniversitaet u Beču.

Profesionalnu karijeru je otpočeo 1989. godine u Swiss Re Germany, Minhen, gde je bio odgovoran za poslovanje u Italiji. Godine 1992. pridružio se bostonskoj firmi za strateški konsalting Bain & Company, gde je iz poslovnica u Milanu i Minhenu radio u više oblasti i postao partner firme zadužen prvenstveno za osiguranje, ali i za klijente iz segmenata automobilske industrije, medija i privatnih investicionih fondova. Njegove konsultantske aktivnosti obuhvatale su strateška i operativna pitanja u pogledu strategije rasta, integracije poslovanja nakon spajanja i restrukturiranja kompanija uglavnom u Evropi.

Od 2007-2010. godine radi za konsultantsku kuću Oliver Wyman (deo Marsh & McLennan grupe), kao direktor, član European Insurance grupe i rukovodilac dela grupe za italijansko osiguranje, odgovoran za poslove sa industrijom osiguranja. Bio je angažovan na pružanju konsultantskih usluga velikim osiguravajućim grupama širom Italije i Evrope u domenu strateškog odlučivanja i unapređenja poslovanja.

U periodu od 2011-2012. godine zaposlen je u Fondiaria-Sai (sada UnipolSai ) kao rukovodilac odeljenja za distribuciju, osiguranje fizičkih lica i osiguranje vozila, nadležan za 3.500 agencija za zastupanje u osiguranju i 11.000 profesionalnih prodavaca osiguranja i odgovoran za utvrđivanje cena, razvoj proizvoda i sprovođenje osiguranja vozila, fizičkih lica i malih preduzeća. U tom svojstvu upravljao je najvećim portfeljem osiguranja vozila u Italiji sa 8 miliona polisa osiguranja.

Od 2012-2014. godine bio je jedan od rukovodilaca osiguravajuće kompanije UnipolSai, nastale spajanjem kompanija Unipol i Fondiaria-Sai, lidera na italijanskom tržištu neživotnih osiguranja, obavljajući dužnost generalnog direktora Liguria Assicurazioni (imovinsko osiguranje i osiguranje od nezgode) i Liguria Vita (životno osiguranje), gde je započeo i okončao proces restrukturiranja tih dveju kompanija, i povratio njihovu profitabilnost.

U decembru 2014. godine, imenovan je za generalnog direktora, a u junu 2016. godine za predsednika Izvršnog odbora osiguravajućeg društva DDOR Novi Sad, koje posluje u sastavu Unipol grupe.

Od maja 2016. godine predsednik je Italijansko-srpske privredne komore u Srbiji.

Član Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije, član Upravnog odbora Confindustria Srbija.

Govori italijanski, kao maternji jezik, tečno govori i piše nemački i engleski, ima osnovna znanja srpskog, francuskog i španskog jezika.

Dr Vladimir Đurđević, klimatolog, Institut za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Vladimir Đurđević je zaposlen kao vanredni profesor na grupi za meteorologiju Fizičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, gde je završio osnovne, magistarske i doktorske studije. Bio je gostujući istraživač u „National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)“, u Sjedinjenim Američkim Državama; „Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)“ u Italiji; „Instituto Superior Tecnico (IST), Universidade de Lisboa“ u Portugaliji; „Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics (ICoD) of the University of Malta“ na Malti. Učestvovao je u više međunarodnih naučnoistraživačkih projekata finasiranih iz fondova EU-H2020, EU-FP, IPA, JRC, IOC-UNESCO i GEF. Trenutno je rukovodilac grupe sa Fizičkog fakulteta koji je partner u projektu IS-NES3, finansiranog u okviru H2020 programa. Učesnik je međunarodne inicijative „Mediterranean Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (Med-CORDEX)“ i član Međunarodnog komiteta „Initiative for Regional Hydroclimate Project for Pannonian reagion (PannEX)“. Učestvovao je i u 10 nacionalnih projekata, finasiranih iz međunarodnih i nacionalnih fondova. Кao ekspert i konsultatnt, bio je koautor nacionalnih izveštaja o klimi prema UNFCCC za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Brazil. Bio je član Nacionalnog saveta za klimatske promene Vlade Republike Srbije kao predstavnik Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je godišnje nagrade Fizičkog fakulteta za najproduktivnijeg istraživača, i nagrade Fonda Borivoje Dobrilović Svetske meteorološke organizacije.

Neke od oblasti njegovog istraživanja su kilmatske promene, numeričko modeliranje klime, numeričko modeliranje geofizičkih procesa, regionalizacija klimatskih projekcija, uticaj klimatskih promena na socio-ekonomske sektore i živi svet, prilagođavanje na klimatske promene. Dr Vladimir Đurđević je objavio više od trideset radova u recenziranim međunarodnim naučnim časopisima, a pored akadamske karijere održao je i niz javnih predavanja o klimatskim promenama.

Gordana Bukumirić, predsednica IO UNIQA osiguranja

Gordana Bukumirić je rođena 1975, u Novom Sadu. Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu i magistrirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer aktuarstvo u osiguranju. Svoju profesionalnu karijeru počinje u „DDOR Novi Sad“ u Direkciji za informatiku. Tokom 2003. godine prelazi u Direkciju za osiguranje lica i specijalizuje se u oblasti osiguranja života i aktuarske matematike. Nakon formiranja Direkcije za upravljanje rizicima i aktuarstvo, preuzima poslove direktora Sektora za aktuarstvo. Početkom 2008. godine prelazi u „UNIQA osiguranje“, kao direktor Sektora za osiguranje života. Vodila je projekat uspostavljanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao novog proizvoda na tržištu. Nakon restrukturiranja UNIQA grupacije 2011, imenovana je za člana Izvršnog komiteta zaduženog za tehniku osiguranja. Na poziciju izvršnog direktora društva „UNIQA neživotno osiguranje“ dolazi u junu 2014, a poziciju predsednika Izvršnog odbora preuzima u drugoj polovini 2015. godine. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova na temu prava iz osiguranja i aktuarstva.

Ljubica Tomić, TSG advokatska kancelarija

Korporativno pravo&korporativno upravljanje, zaštita konkurencije, privredno pravo, M&A, strane investicije, arbitražno pravo

Ljubica Tomić je osnivač i partner u advokatskoj kancelariji Tomić Sinđelić Groza (TSG) od 2000 godine. Diplomirala je 1994. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, a potom nastavila specijalizaciju Ugovori u međunarodnoj trgovini i uslugama (1996) na istom fakultetu. U periodu od 1994. do 1996. godine radila je u pravnoj službi Jugobanke a.d. Beograd, gde je položila ispit u oblasti bankarskog poslovanja. Pravosudni ispit položila je 1997.godine.

Tokom 2008. godine stiče zvanje specijaliste za pravna pitanja korporativnog upravljanja i polaže stručni ispit “Korporativno upravljanje” u okviru specijalizacije u organizaciji IFC – Svetska banka - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Stručne oblasti kojima se profesionalno bavi jesu: korporativno pravo i korporativno upravljanje, zaštita konkurencije, strane investicije, arbitražno pravo, privredno pravo i međunarodni ugovori. U dosadašnjem radu, sarađivala je sa velikim brojem domaćih i internacionalnih kompanija (Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o., Daimler AG, EvoBus GmbH, Adam Opel AG, Chevrolet Southeast Europe, TV Antenna Group, Prva Televizija d.o.o, Falke, Wacker Neuson, Grammer, Sberbank a.d., Adria Media Serbia d.o.o., GIZ i dr.).

Ljubica Tomic je advokat od poverenja Nemačke i Švajcarske ambasade u Beogradu, Austrijske privredne komore u Beogradu (WKO Austrija) i Nemačke privredne komore u Beogradu (AHK Belgrad), kao i brojnih internacionalnih klijenata čije interese zastupa u Republici Srbiji. Osnivač je i član Saveta Foruma nemačkih i srpskih pravnika u Beogradu.

Član je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Redovno objavljuje radove u domaćim i inostranim časopisima. Redovan je stručni predavač pri Komisiji za međunarodnu prodaju robe u okviru Međunarodnog udruženja advokata (UIA). Predavač je na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije. Od 2016. predavač je na kursu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu − Teorija i praksa pravnog rasuđivanja.

Radi na nemačkom, engleskom i srpskom jeziku. Vlada ruskim i francuskim jezikom. Sudski je tumač za nemački jezik.

Darko Šehović, specijalni savetnik za bezbednost informacionih sistema, Udruženje banaka Srbije

Darko Šehović ima više od 20 godina iskustva u domenu informacionih tehnologija sa specijalizacijom u oblasti informacione i sajber bezbednosti. U Udruženju banka Srbije zadužen je za bezbednost informacija i informacionih sistema UBS. Sa predstavnicima banaka radi na postizanju bolje sajber otpornosti banaka i podizanju nivoa svesti o informacionoj bezbednosti bankarskih klijenata. Koordinator je Odbora za bezbednost i radnih grupa za prevenciju prevara i zaštitu podataka o ličnosti.

Velimir Bulatović, LazyBrain AI First Initiative

Velimir Bulatović, 25 godina, softverski inženjer, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 2017. godine. Preduzetnik. Zaljubljenik u tehnologiju.

Velimir i njegov tim organizatori su najveće konferencije u jugoistočnoj Evropi na temu nauke o podacima - Data Science Conference, koja se ove godine održava već peti put. Ovaj događaj okuplja više od 1500 eksperata i profesionalaca iz oblasti veštačke inteligencije, mašinskog učenja i nauke o podacima. Ovogodišnji program se sastoji od 5 trekova predavanja na kojima će govoriti preko 66 eksperata iz celog sveta. Neki od govornika su: Peter Morgan, Tarry Singh, Erin LeDell, John Laban, Natali Delic. Misija ovih mladih entuzijasta je da Beograd postane 3. centar Data Science u Evropi.

Osnivač je i predsednik inicijative koja ima za cilj provisanje i popularizaciju veštačke inteligencije LazyBrain. Ideja ove inicijative je da pomogne ljudima da razumeju i prihvate koncept veštačke inteligencija, ali i da inspiriše profesionalce i eksperte da podele sa zajednicom svoja znanja i iskustva, jer "budućnost kakva nas očekuje može biti u velikoj meri drugačija od one koju priželjkujemo". Smatra da je neophodno podizati svest o značaju i primeni novih tehnologija, ali istovremeno i voditi računa o etici i posledicama onoga što radimo.

Radisav Osmajlić, direktor Willis Towers Watson za Srbiju

Radisav Osmajlić je direktor Willis Towers Watson za Srbiju. Radisav poseduje značajno iskustvo u sektoru finansija i osiguranja, s obzirom uspešnu karijeru finansijskog konsultanta pri Ekonomskom Institutu u Beogradu, portfolio menadžera u Delta Invenstments, i manadžera za razvoj I investicije u Roaming Group. Na navedenim pozicijama sticao je znanja i iskustvo u oblastima merdžera i akvizicija, konsaltinga, procene vrednosti imovine i kapitala, upravljanje fondovima i investicionim projektima.

Poslednjih deset godina je aktivan na tržištu osiguranja kao osnivač i direktor društva za posredovanje u osiguranju Willis Towers Watson. Radisav je diplomirani ekonomista za poslovne finansije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i master poslovne administracije Cotrugli Business School u Beogradu.

Radisav poseduje aktivne licence za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i portfolio menadžera za upravljanje investicionim i penzijskim fondovima.

Prethodni događaj:
Regionalna konferencija


"Povećanje prodaje osiguranja u postojećim ekonomskim uslovima"
27. septembar 2019. Crowne Plaza Beograd

O nama

Informativni portal www.sveoosiguranju.rs postoji gotovo 10 godina, i tematski je usmeren ka najširoj publici – i kompanijama i građanima, sa ciljem da im približi instituciju osiguranja. Кroz saradnju sa sličnim portalima u regionu, poznat je i van granica naše zemlje, a uredništvo je čest gost-komentator u brojnim medijima sa nacionalnom i reginalnom pokrivenošću.
Osnivač Kluba novinara “Sve o osiguranju” i organizator tribina medija sa osiguravačima.

Glavna i odgovorna urednica: Lela Saković

Informativni portal www.sveonovcu.rs osnovan je 2019. godine, informativnog je karaktera, i objavljuje vesti, analize, trendove o finansijama u zemlji i regionu. Namenjen je najširoj publici, sa ciljem da približi čitaocima finansijski sektor kako na makro, tako i na mikro nivou.
Deo portala posvećen je i edukaciji u smislu pružanja razjašnjenja za sve nedoumice u vezi sa finansijama.

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Lapčić

Do Konferencije je ostalo još
Dana
Sati
Minuta
Sekundi